Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 môn Toán - Năm học 2021-2022 - Sở giáo dục và đào tạo Hồ Chí Minh

Câu 4 (0,75 điểm). Một xí nghiệp may cứ mỗi tháng thì trả tiền lương cho công nhân
viên, tiền vật liệu, tiền điện, tiền thuế, : : : tổng cộng là 410000000 (VNĐ). Mỗi chiếc áo được
bán với giá là 350000 (VNĐ). Gọi số tiền lời (hoặc lỗ) mà xí nghiệp thu được sau mỗi tháng là
L (VNĐ) và mỗi tháng xí nghiệp bán được A chiếc áo.
a) Lập hàm số của L theo A.
b) Nếu trong một tháng, công ty bán được 1000 chiếc áo thì công ty lời hay lỗ bao nhiêu?
c)Mỗi tháng phải bán ít nhất bao nhiêu chiếc áo để xí nghiệp không bị lỗ?
d) Hỏi cần phải bán trung bình bao nhiêu chiếc áo mỗi tháng để sau 1 năm, xí nghiệp thu
được tiền lời là 1380000000 (VNĐ)?
Câu 5 (1 điểm). Lớp 9A có 40 học sinh, trong đó nam nhiều hơn nữ. Trong giờ ra chơi,
cô giáo đưa cả lớp 260000 đồng để mỗi bạn nam mua một ly Coca giá 5000 đồng/ly, mỗi bạn
nữ mua một bánh phô mai giá 8000 đồng/cái và được căn tin thối lại 3000 đồng. Hỏi lớp 9A có
bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ?
Câu 6 (1 điểm). Tính chiều cao của một ngọn núi (làm tròn đến mét), cho biết tại hai
điểm cách nhau 550 m, người ta nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là 33⁰ và 37⁰. 
pdf 77 trang Huệ Phương 04/02/2023 2900
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 môn Toán - Năm học 2021-2022 - Sở giáo dục và đào tạo Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_tham_khao_tuyen_sinh_lop_10_mon_toan_nam_hoc_2021_2022_so.pdf

Nội dung text: Đề tham khảo tuyển sinh Lớp 10 môn Toán - Năm học 2021-2022 - Sở giáo dục và đào tạo Hồ Chí Minh

  1. Ư Đề 1. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10MỤC – Quận LỤC 1–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ư Đề 2. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Ư Đề 3. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Ư Đề 4. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 2–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Ư Đề 5. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 2–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ư Đề 6. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 2–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ư Đề 7. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 3–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ư Đề 8. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 3–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ư Đề 9. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 3–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ư Đề 10. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 4–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ư Đề 11. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 4–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ư Đề 12. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 4–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ư Đề 13. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 5–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ư Đề 14. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 5–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ư Đề 15. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 5–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ư Đề 16. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 6–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ư Đề 17. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 6–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ư Đề 18. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 6–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ư Đề 19. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 7–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ư Đề 20. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 7–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ư Đề 21. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 7–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ư Đề 22. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 8–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ư Đề 23. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 8–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ư Đề 24. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 8–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ư Đề 25. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 9–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ư Đề 26. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 9–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ư Đề 27. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 9–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ư Đề 28. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 10–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ư Đề 29. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 10–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ư Đề 30. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 10–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ư Đề 31. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 11–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ư Đề 32. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 11–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ư Đề 33. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 11–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ư Đề 34. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 12–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ư Đề 35. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 12–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ư Đề 36. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 12–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
  2. Ƙ | Dự án 11 2 ĐỀ THAM KHẢO TUYỂN SINH 10 Năm học: 2021 – 2022 Mã Đề: Quận 1 – 1 Đề số: 1 x2 x  1,5 điểm Cho hàm số y = − có đồ thị là parabol (P ) và hàm số y = − 2 có 4 2 đồ thị là đường thẳng (D) Câu 1 ( ). a) Vẽ đồ thị (P ) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ. 11 11 h h h b) Tìm tọa độ giao điểm của (P ) và (D) bằng phép toán.  1 điểm Cho phương trình x2 − (5m − 1)x + 6m2 − 2m = 0 (m là tham số). a) Chứng minh phương trình trên luôn có hai nghiệm x ,x với mọi m; Câu 2 ( ). 1 2 2 2 b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa x1 + x2 = 1.  0,75 điểm Quy tắc sau đây cho ta biết CAN, CHI của năm X nào đó. Để xác định CAN, ta tìm số dư r trong phép chia X cho 10 và tra vào bảng 1. Để xác định CHI, ta tìm số dưCâus trong 3 ( phép chia). X cho 12 và tra vào bảng 2. Ví dụ: năm 1982 có CAN là Nhâm, có CHI là Tuất. r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CAN Canh Tân Nhâm QuýBảngGiáp 1 Ất Bính Đinh Mậu Kỷ s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CHI Thân Dậu Tuất Hợi Tí BảngSửu 2Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi a) Em hãy sử dụng quy tắc trên để xác định CAN, CHI của năm 2021. b) Bạn Loan nhớ rằng mẹ bạn ấy sinh năm Giáp Thìn nhưng không nhớ rõ là năm bao nhiêu. Biết mẹ Loan sinh vào cuối thế kỷ 20.  0,75 điểm Một xí nghiệp may cứ mỗi tháng thì trả tiền lương cho công nhân viên, tiền vật liệu, tiền điện, tiền thuế, tổng cộng là 410000000 (VNĐ). Mỗi chiếc áo được bánCâu với giá 4 ( là 350000 (VNĐ).). Gọi số tiền lời (hoặc lỗ) mà xí nghiệp thu được sau mỗi tháng là L (VNĐ) và mỗi tháng xí nghiệp bán được A chiếc áo. a) Lập hàm số của L theo A. b) Nếu trong một tháng, công ty bán được 1000 chiếc áo thì công ty lời hay lỗ bao nhiêu?
  3. Ư Đề 1. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10MỤC – Quận LỤC 1–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Ư Đề 2. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Ư Đề 3. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Ư Đề 4. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 2–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Ư Đề 5. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 2–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ư Đề 6. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 2–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ư Đề 7. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 3–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ư Đề 8. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 3–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ư Đề 9. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 3–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ư Đề 10. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 4–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ư Đề 11. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 4–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ư Đề 12. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 4–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ư Đề 13. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 5–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ư Đề 14. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 5–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ư Đề 15. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 5–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ư Đề 16. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 6–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Ư Đề 17. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 6–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Ư Đề 18. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 6–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Ư Đề 19. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 7–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ư Đề 20. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 7–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Ư Đề 21. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 7–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ư Đề 22. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 8–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ư Đề 23. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 8–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Ư Đề 24. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 8–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ư Đề 25. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 9–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Ư Đề 26. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 9–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ư Đề 27. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 9–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ư Đề 28. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 10–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ư Đề 29. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 10–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ư Đề 30. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 10–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ư Đề 31. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 11–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Ư Đề 32. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 11–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ư Đề 33. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 11–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ư Đề 34. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 12–1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ư Đề 35. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 12–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ư Đề 36. ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10 – Quận 12–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75