Kiểm tra giữa kì 1 Toán Lớp 10 - Mã đề 101 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Núi Thành (Có hướng dẫn chấm)

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề? 
A. Năm 2022 thật đáng quên! B. Chung tay đẩy lùi covid-19. 
C. Số -3 có phải là số tự nhiên không?. D. 2 ≥ 1.

Bài 1. (1 điểm) 
a/ Cho hai tập hợp M = (−∞;2) và N = [−3;5). Tìm M ∩ N 
b/ Trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường đối với hai môn Văn và Lịch sử, lớp 10 xã hội của trường THPT 
Núi Thành có 20 em tham gia thi (một học sinh có thể tham gia thi hai môn). Kết quả của cuộc thi là 9 em đoạt 
giải môn Văn, 8 em đoạt giải môn Sử và 7 em không đoạt giải môn nào. Tìm số học sinh đoạt giải cả hai môn 
thi đó. 

pdf 5 trang Thúy Anh 08/08/2023 680
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra giữa kì 1 Toán Lớp 10 - Mã đề 101 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Núi Thành (Có hướng dẫn chấm)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfkiem_tra_giua_ki_1_toan_lop_10_ma_de_101_nam_hoc_2022_2023_t.pdf

Nội dung text: Kiểm tra giữa kì 1 Toán Lớp 10 - Mã đề 101 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Núi Thành (Có hướng dẫn chấm)

  1. TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 Môn: TOÁN – Lớp: 10 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) Đề gồm có 03 trang MÃ ĐỀ 101 A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) Câu 1: Cho hình vẽ Miền không bị gạch là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây? x + y ≥ 3 x + y ≤ 3 x + y ≤ 3 x + y 1 2x − y 40. C. 2530xyz−+≤. D. 2xy2 +> 53. x Câu 3: Tam giác ABC có a = 5 5,b = 5 2,c = 5 . Tính BAC . A. 135° . B. 30° . C. 120° . D. 45°. Câu 4: Cho mệnh đề: “Nếu ab+<2 thì một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1”. Mệnh đề có thể được phát biểu lại bằng cách nào sau đây? A. Điều kiện đủ để một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1 là ab+<2. B. Điều kiện cần và đủ để một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1 là ab+<2. C. Điều kiện đủ để ab+<2 là một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1. D. Điều kiện cần và đủ để ab+<2 là một trong hai số a hoặc b nhỏ hơn 1. 1 2 Câu 5: Cho sinα = , tanα = . Tính cosα . 3 4 3 2 2 2 2 2 2 A. cosα = . B. cosα = C. cosα = D. cosα = − 4 3 12 3 Câu 6: Xét tam giác ABC tùy ý có BC= a,, AC = b AB = c . Diện tích của tam giác ABC bằng 1 1 1 A. abcos C . B. 2ab sin C . C. absin C . D. absin C . 2 2 3 Câu 7: Cho ∆ABC có diện tích bằng 10 2 và chu vi bằng 20. Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ∆ABC là: 2 A. 2 2. B. 2 C. 2. D. . 2 Trang 1/3 - Mã đề 101
  2. Câu 8: Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây đúng? A. cotαα> 0, sin 0. C. cotαα>> 0, sin 0. D. cotαα 0 x +>10 10> xz+>0 A.  y . B.  . C.  . D.  .  22xy+≤ 22xy+≤ xy+≤2 22xy+≤ Câu 10: Cho x là một phần tử của tập hợp A. Cách viết nào sau đây là đúng? A. xA⊂ . B. Ax∈ . C. Ax⊃ . D. xA∈ . Câu 11: Miền nghiệm của bất phương trình: 3( x−+ 1) 4( yx −2) 10 Câu 12: Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình  ?  5xy−+ 3. Câu 19: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề? A. Năm 2022 thật đáng quên! B. Chung tay đẩy lùi covid-19. C. Số -3 có phải là số tự nhiên không?. D. 2 ≥ 1. Trang 2/3 - Mã đề 101
  3. Câu 20: Tập hợp (−2;3) \[ 1;5] bằng tập nào sau đây? A. [3; 5]. B. (−2;1] . C. (3; 5]. D. (−2;1) . −+xy ≤2  Câu 21: Miền nghiệm của hệ bất phương trình xy+≥21  y > 0 chứa mấy điểm trong bốn điểm MNP(1;2,) ( 0;2,) (−− 1;3,) Q( 1; 1?) A. B. C. D. 1 2 3 4 B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) Bài 1. (1 điểm) a/ Cho hai tập hợp M =( −∞;2) và N =[ −3; 5) . Tìm MN∩ b/ Trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường đối với hai môn Văn và Lịch sử, lớp 10 xã hội của trường THPT Núi Thành có 20 em tham gia thi (một học sinh có thể tham gia thi hai môn). Kết quả của cuộc thi là 9 em đoạt giải môn Văn, 8 em đoạt giải môn Sử và 7 em không đoạt giải môn nào. Tìm số học sinh đoạt giải cả hai môn thi đó. Bài 2. (1 điểm) Khu vườn nhà anh T có dạng miền tứ giác ABCD với các kích thước đo đạc được ghi trên hình vẽ bên dưới a/ Tính khoảng cách từ điểm A đến điểm B (kết quả làm tròn một chữ số thập phân). b/ Tính diện tích của khu vườn đó (kết quả làm tròn một chữ số thập phân). Bài 3. (1 điểm) Anh An làm nghề thợ mộc chuyên đóng bàn và ghế học sinh. Mỗi cái bàn anh bán lãi được 150 nghìn đồng, mỗi cái ghế bán lãi được100 nghìn đồng. Một tuần anh làm việc không quá 60 giờ. Anh đóng một cái bàn tốn hết 6 giờ và đóng một cái ghế tốn hết 3 giờ. Để có lãi, anh An phải làm số ghế nhiều hơn số bàn ít nhất 2 lần. Hỏi một tuần anh An phải đóng bao nhiêu cái bàn, bao nhiêu cái ghế để số tiền lãi thu về lớn nhất? HẾT Trang 3/3 - Mã đề 101
  4. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Mã Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 101 C A A A B C C B B D D C A A C A D B D D B 102 B C A B B B C D A A A A C D D B A D B B B 103 A B D B B C C A C A C A D D A B B B D C D 104 A A D D C D B C A B C A C A B A D D B D B 105 A D C C C C A D B C D B D A B B B D D A A 106 A D D B D B A A B B C C A C D C C D C B A 107 B B D A C A D B C A B D C D C A B D C B A 108 B D C A D A B B C D C A C D D B D B A B A HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN MÃ ĐỀ 101 – 103 – 105 – 107 Bài Nội dung Thang điểm 1a Cho hai tập hợp M =( −∞;2) và N =[ −3; 5) . Tìm MN∩ . 0,5 MN∩=−[ 3; 2) . 1b Trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường đối với hai môn Văn và Lịch sử, lớp 10 xã hội của trường THPT Núi Thành có 20 em tham gia thi (một học sinh có thể tham gia thi hai môn). Kết quả của cuộc thi là 9 em đoạt giải môn Văn, 8 em đoạt giải môn Sử và 7 em không đoạt giải môn nào.Tìm số học sinh đoạt giải cả hai môn thi đó. Gọi A là tập hợp các học sinh giỏi Văn, B là tập hợp các học sinh giỏi sử. 0,25 + Số học sinh giỏi Văn hoặc Sử là: nA(∪ B ) = 20 −= 7 13. + Số học sinh giỏi Văn và Sử là: nA(∩= B ) nA () + nB () − nA ( ∪=+−= B ) 9 8134. 0,25 2a Khu vườn nhà anh T có dạng miền tứ giác ABCD với các kích thước đo đạc được ghi trên hình vẽ bên dưới: 0 105 300 a/ Tính khoảng cách từ điểm A đến điểm B (kết quả làm tròn một chữ số thập phân). + Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC ta có: AB AC 22.sin 300 0,25 = ⇔=AB ≈11,4(m ) . sin 3000 sin105 sin1050
  5. 2b b / Tính diện tích của khu vườn đó.(kết quả làm tròn một chữ số thập phân). 11 02 0,25 + Diện tích tam giác ABC là: S1 =. AB . AC .sin BAC ≈≈ .11,4.22.sin 45 88,7(m ). 22 2 0,25 + Áp dụng công thức Hê-rông tính được diện tích tam giác ADC là S2 = 24 6 ( m ). 2 + Diện tích khu vườn là SSS=12 +  147,5( m ) . 0,25 3 Anh An làm nghề thợ mộc chuyên đóng bàn và ghế học sinh. Mỗi cái bàn anh bán lãi được 150 nghìn đồng, mỗi cái ghế bán lãi được100 nghìn đồng. Một tuần anh làm việc không quá 60 giờ. Anh đóng một cái bàn tốn hết 6 giờ và đóng một cái ghế tốn hết 3 giờ. Để có lãi, anh An phải làm số ghế nhiều hơn số bàn ít nhất 2 lần. Hỏi một tuần anh An phải đóng bao nhiêu cái bàn, bao nhiêu cái ghế để số tiền lãi thu về lớn nhất? Gọi x là số bàn và y là số ghế đóng được trong một tuần. x ≥ 0  y ≥ 0 + Theo đề ta suy ra được hệ bất phương trình  . 6xy+≤ 3 60 0,25 yx≥ 2  Số tiền lãi là Fxy( ; )= 150 x + 100 y (nghìn đồng). + Vẽ được miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tam giác OAB với: O(0;0), A(5;10), B(0;20). 0,5 + Chỉ ra được một tuần anh An phải đóng được 0 cái bàn và 20 cái ghế thì số tiền lãi lớn nhất. 0,25