Kiểm tra học kì 2 Toán Lớp 10 - Mã đề 165 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Xuân Hòa (Có đáp án)

Câu 21. Lớp 10A có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh để tham gia vào đội thanh niên tình nguyện của trường biết rằng tất cả các bạn trong lớp đều có khả năng tham gia.
A.  25. B.  10. C.  40. D.  15.
Câu 22. Số chỉnh hợp chập 2  của 5  phần tử bằng
A.  7. B.  10. C.  .120 D.  20.
Câu 24. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho, hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số và các chữ số đôi một bất kỳ khác nhau?
A. 160. B. 156. C. 752. D. 240.

 

docx 3 trang Huệ Phương 03/07/2023 960
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì 2 Toán Lớp 10 - Mã đề 165 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Xuân Hòa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_hoc_ki_2_toan_lop_10_ma_de_165_nam_hoc_2022_2023_tr.docx
  • docxKiểm tra học kì 2 Toán Lớp 10 - Mã đề 165 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Xuân Hòa (Phần đáp án).docx

Nội dung text: Kiểm tra học kì 2 Toán Lớp 10 - Mã đề 165 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Xuân Hòa (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG THPT XUÂN HÒA KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023 TỔ TOÁN - TIN Môn: Toán - Lớp 10 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi Họ và tên: .Lớp: 165 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (35 câu – 7,0 điểm) Câu 1. Từ 4 số 1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số? A. 64 . B. 12 . C. 6 . D. 24 . Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình chính tắc của E có tiêu cự bằng 6 và đi qua điểm A 5;0 là x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 A. 1. B. 1. C. 1. D. 1. 15 16 25 16 100 81 25 9 2 3 Câu 3. Tập hợp các giá trị x thỏa mãn đẳng thức Cx Cx 4x. A. 5;5. B. 5;0;5 . C. 0 . D. 5 . Câu 4. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng d1 : 4x 2y 1 0 và d2 : 2x y 7 0. Khẳng định nào sau đây đúng? A. d1 , d2 cắt nhau và không vuông góc. B. d1 / /d2 . C. d1  d2 . D. d1  d2 . Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm M 1;1 , N 2;4 . Phương trình đường thẳng MN là x t x 1 3t x 1 t x 1 t A. B. C. D. y 2 3t y 1 t y 3t y 3 t 2x 1 Câu 6. : Tập xác định D của hàm số y là 5x 5 A. D 1; . B. D 1; . C. D ¡ . D. D ¡ \ 1 . Câu 7. Từ một lớp gồm 16 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 5 học sinh tham gia đội Thanh niên xung kích, trong đó có 2 học sinh nam và 3 học sinh nữ. 2 3 3 2 2 3 3 2 A. C16.C18 B. A16.A18. C. A16.A18 D. C16.C18 Câu 8. Bất phương trình x2 2x 3 0 có tập nghiệm là A. ; 1  3; . B. 1;3 . C.  1;3 . D. 3;1 . Câu 9. Các thành phố A , B , C được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C mà qua thành phố B chỉ một lần? A B C A. 6 . B. 4 . C. 8. D. 12 . Câu 10. Biết lớp 10A có 45 học sinh, có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh đi trực nhật ? 3 3 A. C45 . B. 3!. C. 3. D. A45 . k Câu 11. Ký hiệu An là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử (1 k n ). Mệnh đề nào sau đây đúng? n! n! n! n! A. Ak . B. Ak . C. Ak . D. Ak . n k!(n k)! n (n k)! n (n k)! n k!(n k)! Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy, đường tròn đi qua ba điểm A 1;2 , B 5;2 , C 1; 3 có phương trình là. A. 2x2 y2 6x y 3 0 . B. x2 y2 6x xy 1 0 . C. x2 y2 6x y 1 0 . D. x2 y2 25x 19y 49 0. Câu 13. Tập nghiệm của phương trình 3 x x 2 là Trang 1/3 - Mã đề 165
  2. 1  1  1  A. S . B. S  . C. S 2; . D. S  . 2 2 2 8x 7 Câu 14. Tập xác định D của hàm số f x là x 1 A. D 1; . B. D ¡ \ 1. C. D 1; . D. D ¡ \ 1; . Câu 15. Phương trình x 1 x 3 có tập nghiệm là A. S 2 . B. S 5 . C. S  . D. S 2;5. 2 2 Câu 16. Trong mặt phẳng Oxy, xác định tâm và bán kính của đường tròn C : x 1 y 2 9. A. Tâm I 1;2 , bán kính R 3. B. Tâm I 1; 2 , bán kính R 3. C. Tâm I 1;2 , bán kính R 9. D. Tâm I 1; 2 , bán kính R 9. 2 2 Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) : x 1 y 2 8 . Phương trình tiếp tuyến d của (C) tại điểm M 3; 4 là A. d : x 2y 11 0 . B. d : x y 7 0 . C. d : x y 1 0 . D. d : x y 7 0 . Câu 18. Năm 2021, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lần thứ 9 được tổ chức tại Thái Lan và có tổng cộng 59 thí sinh tham gia. Hỏi có bao nhiêu các chọn ra 5 người bao gồm một Hoa hậu và bốn Á hậu 1, 2, 3, 4? 1 4 5 5 1 4 A. C59.C58 . B. C59 . C. A59 . D. A59 A58 . Câu 19. Đỉnh của parabol y x2 4x 5 có toạ độ là A. 1;2 . B. 2;1 . C. 0;2 . D. 2;0 . Câu 20. Biết đồ thị hàm số P : y ax2 bx 2, a;b ¡ ,a 0 qua hai điểm M 1;4 và N 1;2 . Tính T a2 b2 . A. 5. B. 2. C. 10. D. 1. Câu 21. Lớp 10A có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh để tham gia vào đội thanh niên tình nguyện của trường biết rằng tất cả các bạn trong lớp đều có khả năng tham gia. A. 25 . B. 10. C. 40 . D. 15. Câu 22. Số chỉnh hợp chập 2 của 5 phần tử bằng A. 7 . B. 10 . C. 120 . D. 20 . Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : 2x 3y 4 0 . Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của d ? A. u3 3; 2 . B. u4 3; 2 . C. u1 2;3 . D. u2 3;2 . Câu 24. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Từ các chữ số đã cho, hỏi lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số và các chữ số đôi một bất kỳ khác nhau? A. 160. B. 156. C. 752. D. 240. Câu 25. Có tất cả bao nhiêu cách xếp 8 quyển sách khác nhau vào một hàng ngang trên giá sách? A. 87 B. 88 C. 8! D. 7! 2 Câu 26. Với giá trị nào của m thì hai đường thẳng d1 :3x 4y 10 0 và d2 : 2m 1 x m y 10 0 trùng nhau? A. m 2 . B. m 2 . C. m 2 . D. m 1. Câu 27. Trong mặt phẳng Oxy, khoảng cách từ điểm M (1; 1) đến đường thẳng : 3x y 4 0 là 5 3 10 A. 1. B. 2 10 . C. . D. . 2 5 Câu 28. Cho hàm số bậc hai y ax2 bx c, a;b;c ¡ có đồ thị như hình bên dưới: Trang 2/3 - Mã đề 165
  3. y x O Khẳng định nào dưới đây đúng? A. a 0,b 0,c 0. B. a 0,b 0,c 0. C. a 0,b 0,c 0. D. a 0,b 0,c 0. r Câu 29. Trong mặt phẳng cho một tập hợp gồm 6 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ 0 có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này? A. 30. B. 15. C. 12. D. 1440. Câu 30. Tam thức bậc hai nào dưới đây có bảng xét dấu như hình sau? A. y x2 2x. B. y x2 4x. C. y x2 4x. D. y x2 2x. Câu 31. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đó đều lẻ? A. 20. B. 50. C. 25. D. 45. Câu 32. Cho hàm số bậc hai y f x có đồ thị như hình bên dưới: y 1 2 x O -1 Khẳng đinh nào dưới đây đúng? A. f x 0,x 0;2 . B. f x 0,x 1; . C. f x 0,x 0;2 . D. f x 0,x 0;2 . x2 y2 Câu 33. Trong mặt phẳng Oxy, đường Elip 1 có tiêu cự bằng 5 4 A. 9. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 34. Cần xếp 3 nam, 3 nữ vào 1 hàng có 6 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam nữ ngồi xen kẽ. A. 720. B. 36. C. 78. D. 72. Câu 35. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng d1 : 2x y 10 0 và d2 : x 3y 2 0. Tính góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 . A. 30. B. 60. C. 45. D. 90. PHẦN II: TỰ LUẬN (04 câu - 3,0 điểm) Câu 36: Cho tam giác ABC với A 1;1 , B 0; 2 , C 4;2 . a) Viết phương trình tổng quát của đường trung tuyến đi qua điểm B của tam giác ABC ? b) Viết phưng trình đường thẳng d qua A 1;1 và song song với đường thẳng d ': x y 1 0. Câu 37: Tìm m để bất phương trình 3x2 2 m 1 x m 5 0 có tập nghiệm là ¡ . Câu 38: Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số trong đó có ít nhất một chữ số 1? Câu 39: Một nhóm 6 bạn học sinh mua vé vào rạp chiếu phim. Các bạn mua 6 vé gồm 3 vé mang số ghế chẵn, 3 vé mang số ghế lẻ và không có hai vé nào cùng số. Trong sáu bạn thì hai bạn muốn ngồi bên ghế chẵn, hai bạn muốn ngồi bên ghế lẻ, hai bạn còn lại không có yêu cầu gì. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ để thỏa mãn các yêu cầu của tất cả các bạn đó? HẾT Trang 3/3 - Mã đề 165